O NAS


MISJA STOWARZYSZENIA

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, a w szczególności popularyzacja wiedzy o kinie oraz kulturze filmowej.


O STOWARZYSZENIU W SKRÓCIE

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” jest organizacją pozarządową z wieloletnim stażem, działa od 2003 roku. Ma swoją siedzibę w łódzkim Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, prowadzi projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Większość swoich działań kieruje do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także do edukatorów filmowych. Ma obecnie w swoim dorobku przeszło 100 zrealizowanych projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i sportowych. Realizowane one były przy wsparciu finansowym m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Instytut Sztuki Filmowej oraz w partnerstwie z: Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Warszawie, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Szkołą Filmową w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Fabryki.

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy osób związanych z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim. Pierwszym prezesem organizacji była profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska, kierująca przez lata łódzką Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, niestrudzona propagatorka idei upowszechniania edukacji filmowej. Obecnie funkcję prezesa pełni profesor Piotr Sitarski, dyrektor Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Jedną z kluczowych postaci dla ufundowania organizacji i jej rozwoju jest filmoznawczyni Ewa Kanownik, przez wiele lat kierująca Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej.
Pomysłodawcami oraz animatorami działań stowarzyszenia są: pedagodzy, pracownicy naukowi wyższych uczelni, animatorzy i twórcy kultury. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie współpracują z Urzędem Miasta Łodzi, zasiadając jako eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, a także będąc członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Od 2007 do 2017 roku w ramach stowarzyszenia funkcjonował Klub Żeglarski „OPTY”, który organizował liczne działania popularyzujące żeglarstwo, także w środowisku osób z niepełnosprawnościami.


ZE STATUTU STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

1. Inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w kulturze, wartości proeuropejskie, zdrowy styl życia i ochronę środowiska naturalnego.
2. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego dzieci, młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych.
3. Poszukiwanie optymalnych form współpracy z ośrodkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
4. Inicjowanie działań służących: integracji europejskiej, demokracji, tolerancji, poszanowaniu praw człowieka, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz wspieraniu dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych.
5. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6. Podejmowanie działań z zakresu:
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
– przeciwdziałania narkomanii,
– zapobiegania i przeciwdziałania innym uzależnieniom,
– pomocy społecznej,
– aktywności i mobilności osób starszych,
– zapobiegania patologiom społecznym,
– ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego,
– kultury fizycznej i sportu,
– ekologii,
– turystyki.
7. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Podejmowanie działań na rzecz: równego statusu kobiet i mężczyzn,
– wyrównywania szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich,
– mniejszości narodowych.
9. Podejmowanie działań prorodzinnych.
10. Promowanie edukacji nieformalnej.
11. Animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne.
12. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych.


Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:

1. Inspirowanie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, artystycznej, wychowawczej, ekologicznej, proeuropejskiej, prospołecznej, prozdrowotnej.
2. Inicjowanie działalności wydawniczej.
3. Udzielanie pomocy placówkom i organizacjom podejmującym inicjatywy prokulturalne, proedukacyjne, proeuropejskie, proekologiczne, prospołeczne.
4. Promowanie nowoczesnych metod wychowania i kształcenia.
5. Organizowanie: kursów, seminariów, konferencji, konkursów, badań naukowych, imprez artystycznych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, także w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia.
6. Współudział w programowaniu działalności edukacyjnej, wychowawczej, naukowej, kulturalnej, prospołecznej, prozdrowotnej, ekologicznej, integracyjnej.
7. Doskonalenie bazy do realizacji celów statutowych.
8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
9. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
10. Poradnictwo i konsultacje.