O nas

 

 

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych, a w szczególności popularyzacja wiedzy o kinie oraz kulturze filmowej.

O STOWARZYSZENIU W SKRÓCIE

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” jest organizacją pozarządową z wieloletnim stażem, działa od 2003 roku. Ma swoją siedzibę w łódzkim Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, prowadzi projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Większość swoich działań kieruje do dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także do edukatorów filmowych. Ma obecnie w swoim dorobku przeszło 100 zrealizowanych projektów edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i sportowych. Realizowane one były przy wsparciu finansowym m.in.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Instytut Sztuki Filmowej oraz w partnerstwie z: Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Warszawie, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Szkołą Filmową w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Fabryki.

Stowarzyszenie zostało utworzone z inicjatywy osób związanych z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim. Pierwszym prezesem organizacji była profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska, kierująca przez lata łódzką Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej, niestrudzona propagatorka idei upowszechniania edukacji filmowej. Obecnie funkcję prezesa pełni profesor Piotr Sitarski, dyrektor Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Jedną z kluczowych postaci dla ufundowania organizacji i jej rozwoju jest filmoznawczyni Ewa Kanownik, przez wiele lat kierująca Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej.
Pomysłodawcami oraz animatorami działań stowarzyszenia są: pedagodzy, pracownicy naukowi wyższych uczelni, animatorzy i twórcy kultury. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie współpracują z Urzędem Miasta Łodzi, zasiadając jako eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, a także będąc członkami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Od 2007 do 2017 roku w ramach stowarzyszenia funkcjonował Klub Żeglarski „OPTY”, który organizował liczne działania popularyzujące żeglarstwo, także w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

ZE STATUTU STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

 1. Inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w kulturze, wartości proeuropejskie, zdrowy styl życia i ochronę środowiska naturalnego.
 2. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego dzieci, młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych.
 3. Poszukiwanie optymalnych form współpracy z ośrodkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
 4. Inicjowanie działań służących: integracji europejskiej, demokracji, tolerancji, poszanowaniu praw człowieka, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży: szkolnej i akademickiej oraz wspieraniu dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych.
 5. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 6. Podejmowanie działań z zakresu:
  – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  – przeciwdziałania narkomanii,
  – zapobiegania i przeciwdziałania innym uzależnieniom,
  – pomocy społecznej,
  – aktywności i mobilności osób starszych,
  – zapobiegania patologiom społecznym,
  – ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego,
  – kultury fizycznej i sportu,
  – ekologii,
  – turystyki.
 7. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Podejmowanie działań na rzecz: równego statusu kobiet i mężczyzn,
  – wyrównywania szans ludności z obszarów wiejskich i miejskich,
  – mniejszości narodowych.
 9. Podejmowanie działań prorodzinnych.
 10. Promowanie edukacji nieformalnej.
 11. Animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne.
 12. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych.
 13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Inspirowanie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, artystycznej, wychowawczej, ekologicznej, proeuropejskiej, prospołecznej, prozdrowotnej.
 2. Inicjowanie działalności wydawniczej.
 3. Udzielanie pomocy placówkom i organizacjom podejmującym inicjatywy prokulturalne, proedukacyjne, proeuropejskie, proekologiczne, prospołeczne.
 4. Promowanie nowoczesnych metod wychowania i kształcenia.
 5. Organizowanie: kursów, seminariów, konferencji, konkursów, badań naukowych, imprez artystycznych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych, także w wymiarze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia.
 6. Współudział w programowaniu działalności edukacyjnej, wychowawczej, naukowej, kulturalnej, prospołecznej, prozdrowotnej, ekologicznej, integracyjnej.
 7. Doskonalenie bazy do realizacji celów statutowych.
 8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.
 9. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
 10. Poradnictwo i konsultacje.
 11. Organizację form doskonalenia nauczycieli.
 12. Inne.

Scroll to Top
Skip to content